ALTANPROJEKT


Opdateret 6. august 2019

Udfaldet på den seneste ekstraordinære generalforsamling 30. juli blev, at udskiftning af gårdaltaner i begge gårde (oprindeligt vedtaget på første ekstraordinære generalforsamling) blev forkastet.

For mere information henviser vi til referatet.

Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde drøfte, hvad der nu skal ske i forhold til altanerne. På nuværende tidspunkt arbejder vi på at danne os overblik over de samlede omkostninger til projektering, ansøgning osv., så vi kan få klarhed over hvad projektet har kostet indtil nu.


EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 30. juli 2019

Afholdes 30. juli kl. 17.00 hos Øens Ejendomsadministration, Lergravsvej 59.


Da udfaldet af den første afstemning blev at iværksætte udskiftning af alle gårdaltaner, vil denne afstemning udelukkende handle om at få bekræftet eller forkastet denne beslutning. Så hvad end, der er 2/3 flertal for, vil blive det endelig resultat.

Vi håber fra bestyrelsens side, at denne udvikling betyder, at flere ejere vil gøre deres stemme gældende, da der kun var knap 130 ejere, ud af 234 mulige, der valgte at stemme.

Ifølge vedtægterne, skal enhver generalforsamling foregå som fysisk møde, men eftersom både infomøde og første ekstraordinære generalforsamling er afholdt, vil denne kun handle om at stemme og derfor være af kort varighed og uden forplejning mv.

Vi finder det i bestyrelsen derfor helt fint og forståeligt, at man sender fuldmagten via mail eller afleverer den udfyldt i brevsprækken i kældervinduet ved FH5.

Fuldmagten findes i den officielle indkaldelse eller du kan downloade en.

Der skal stemmes om følgende to muligheder:

Afstemning 2a

Alle altaner udskiftes mod gården, gældende for begge blokke

Afstemning 3 

- udgår hvis  ovennævnte forslag vedtages

Etablering af udgang fra stuelejligheder til gård, blok 2. Det er frivilligt om man som ejer af en stuelejlighed ønsker at etablere en sådan udgang. Dette forslag kræver alene simpelt flertal.

ØKONOMI

Vi har valgt at stille forslag om, at omkostningerne ikke fordeles efter det normale fordelingsprincip. Det betyder, at hvis lejligheden ikke har altaner, så er der ingen omkostninger i forbindelse med projektet. Er der 1 altan, skal der betales for én altan. Er der to altaner, betales der for to.

AFSTEMNING 2A

Alle altaner mod gården udskiftes til nye gældende for begge blokke. Den samlede projektpris for afstemning 2a bliver på omkring 15 mio. kr. Se byggebudgettet under Dokumenter nederst for detaljer..

Én altan koster som udgangspunkt ca. kr. 87.000,-

Udgang fra stuelejligheder, Blok 2

Efter henvendelse fra et par beboere i stueetage, har vi undersøgt muligheden for at etablere egen udgang til gården fra stueetagen. Det er vigtigt at præcisere, at det er ganske frivilligt, om en ejer ønsker at benytte sig af det tilbud.

En fransk altan med udgang til gård koster som udgangspunkt op til kr. 80.000,-

FÆLLESLÅN

Foreningen hjemtager et fælleslån, såfremt at projektet bliver vedtaget. I dokumentet “udgiftsfordeling”, kan hver ejer se, hvad projektet vil koste. Ejer kan vælge at betale projektet kontant eller deltage i fælleslånet, den månedlige ydelse vil i det tilfælde også være at finde i dokumentet. Fælleslånet vil blive hjemtaget af foreningen, når omfanget er kendt. Der vil være tale om et lån med en løbetid på 20 år.

Se Udgiftsfordeling under Dokumenter nederst for detaljer.


Nedenstående er ikke ændret siden ekstraordinære generalforsamling i juni 2019.

Er du i tvivl om nogle detaljer, så kontakt bestyrelsen.


HVORFOR NYE ALTANER?

Siden 2010 har bestyrelsen arbejdet med et forslag til nye altaner grundet et ønske fra en række beboere. Tilbage i 2016 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor projektet blev vedtaget.

Efterfølgende gav kommunen afslag på det vedtagne projekt, hvorfor vi siden midt 2017 har arbejdet på forskellige alternativer.

Vi er nu klar til at præsentere det nye projekt, hvor kommunen allerede har godkendt projektet mod gården. Altaner mod gaden forventes også godkendt, baseret på den dialog vi har haft med kommunen. Der ligger dog endnu ikke en byggeansøgning på gadealtaner.

Det er derfor vigtigt at slå fast, at altaner mod gaden kan undergå justeringer i forhold til den endelige byggetilladelse.

BESTYRELSENS ANBEFALING

Bestyrelsen anbefaler at stemme ja til udskiftning, da vi indenfor en overskuelig årrække står overfor en renovering af de nuværende altaner. Omkostningerne til renovering er usikker, men ud fra sammenlignelige projekter, så har vi fået en idé om omfanget.

Hvis det bare er værn, der skal udskiftes ligger prisen på ca. 7 mio. Såfremt der også skal foretages renovering af altanbunden kan det beløbe sig til 12 mio. Omregnet svarer det til en pris på 25.000 til 55.000 pr. lejlighed (med udgangspunkt i 234 lejligheder) eller 18-33.000,- per altan. Vi minder om, at dette er estimater baseret på lignende projekter, vi har kendskab til.SÅFREMT PROJEKTET IKKE STEMMES IGENNEM

Hvis der ikke er flertal for en totaludskiftning af alle altaner, vil tilstanden af de gamle blive nærmere undersøgt. Der har indenfor det seneste år været særlig fokus på altaner med betonbund, hvor det har vist sig at bærejern har været tærret - selvom at betondækket har set fint ud. Er bærejern tæret skal der gøres noget meget hurtigt, da det ellers kan det få alvorlige konsekvenser.

Undersøgelsen vil ske ved at udvælge et repræsentativt udvalg af altaner. Værn vil blive undersøgt, og bærejern i betonbund vil blive fritlagt, så det er muligt at se tilstanden af disse.

Værnet mod gården i Blok 2 og rækværket mod både gade og gård i Blok 1 trænger med sikkerhed til en renovering indenfor den nærmeste fremtid. Vi har fået indblik i et projekt af lignende karakter, hvor der er blevet udskiftet værn. Dette har ca. kostet 18.000 kr. pr. altan.

Såfremt at fritlægningen af bærejern viser af jernet viser, at det er i fin tilstand, skal der ikke ske mere der. Hvis det viser sig, at der er tendens til tæring, kan det være tilstrækkeligt at blot korrosionsbeskytte det. Dette ved vi fra lignende projekter koster omkring 15.000 kr. pr. altan.

En udskiftning af værn og eventuel korrosionsbeskyttelse vil derfor andrage ca. 33.000 kr. pr. altan.

Såfremt at bærejernet er tæret, vil det være nødvendigt med en forstærkning af dette, som vi ikke har en pris på.

Vi ved, at samtlige altanbunde i haverne (FH 2 - 22) er i ringe tilstand, så her skal med sikkerhed igangsættes en reparation indenfor relativ kort tid (et - to år).

Finansieringen af en renovering må herefter besluttes, om hvorvidt det skal løftes gennem ejerforeningen, hvormed alle bidrager ud fra fordelingstal, eller om det er en udgift, der skal henføres til den enkelte lejlighed.

Allerede afholdte omkostninger til altanprojektet vil blive betalt gennem foreningens normale driftsbudget, såfremt at altanprojektet lukkes ned. Omkostningerne til dato er omkring 400.000 kr.DEN KOMMENDE EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Vi er klar over, at de ændrede forudsætninger for projektet herunder en betydelig prisstigning, samt at det er nødvendigt at skulle optage en del af gulvet i de enkelte lejligheder ved udskiftning mod gaden gør, at der kan være stor forskel på om man ønsker nye altaner eller fx kun altan på solsiden.

Derfor har vi valgt at gøre det muligt at stemme om forskellige løsninger på følgende måde:

Afstemning 1

Alle altaner udskiftes, både gård og gade, gældende begge blokke. Altså en fuld udskiftning.

Afstemning 2a
- udgår hvis afstemning 1 vedtages

Alle altaner udskiftes mod gården, gældende for begge blokke

Afstemning 2b
- udgår hvis afstemning 1 eller 2a vedtages eller der ikke efter tilkendegivelse fra de repræsenterede ejere i Blok 2 er flertal for at udskifte altaner

Alle altaner udskiftes mod gården, gældende for Blok 2 (FH 1-9 og FG 19-27)

Afstemning 2c
- udgår hvis afstemning 1 vedtages eller der ikke efter tilkendegivelse fra de repræsenterede ejere i Blok 2 er flertal for at udskifte altaner

Alle altaner udskiftes mod gaden, gældende for Blok 1 (FH 2-22 og FG 29-31)

Afstemning 3 
- udgår hvis et af de ovennævnte forslag vedtages

Etablering af udgang fra stuelejligheder til gård, blok 2. Det er frivilligt om man som ejer af en stuelejlighed ønsker at etablere en sådan udgang. Dette forslag kræver alene simpelt flertal.

___

Specielt om afstemning 2b og 2c:

Disse afstemninger er specielle, da det vedrører altaner på en specifik Blok, men alle, der er mødt til forsamlingen, kan stemme. Det vil sige, at såfremt Afstemning 2b, der vedrører Blok 2 stemmes igennem, og du ejer en lejlighed i Blok 1, så vil det ikke få økonomisk betydning for dig.

Vi tænker det gennemført sådan, at der på generalforsamlingen først laves en tilkendegivelse, vedr. det specifikke scenarie (tilkendegivelse er fra ejerne vedr. den specifikke blok). Såfremt at der blandt de fremmødte er flertal for et projekt, kan der herefter foretages en reel afstemning, hvor alle stemmer. Såfremt at der ikke er flertal for projektet, vil projektet ikke blive sendt til afstemning.

På den måde undgås, at der stemmes et projekt igennem, hvor der reelt ikke er flertal blandt de fremmødte, der repræsenterer den specifikke blok.

Flertal skal i øvrigt være i form af 2/3, dette gælder alle afstemningerne.

EKSTRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Et projekt af denne størrelse kræver, at ⅔ af stemmeberettiget er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling enten i form af fremmøde eller via fuldmagter.

Hvis der er repræsenteret færre end 2/3 af samtlige stemmer på generalforsamlingen, vil der under forudsætning af vedtagelse af bestyrelsens forslag blive afholdt endnu en generalforsamling i umiddelbar forlængelse af denne generalforsamling, hvor bestyrelsens forslag kan vedtages uanset antal repræsenterede stemmer.

Det er derfor vigtigt, at du som ejer enten møder op til den ekstraordinære generalforsamling eller afleverer fuldmagt.

FULDMAGT

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, kan du vælge at udfylde en fuldmagt.

Fuldmagten kan udstedes og sendes/afleveres til bestyrelsen.

Såfremt at du ikke ønsker at give bestyrelsen din fuldmagt, kan du udstede den til en anden person, der med fuldmagten, kan stemme det, du ønsker, på vegne af dig.

BEMÆRK at det ikke er muligt at udstede en fuldmagt til administrator.


ØKONOMI

Vi har valgt at stille forslag om, at omkostningerne ikke fordeles efter det normale fordelingsprincip. Det betyder, at hvis lejligheden ikke har altaner, så er der ingen omkostninger i forbindelse med projektet. Er der 1 altan, skal der betales for én altan. Er der to altaner, betales der for to.

Afstemning 1

Alle altaner udskiftes både mod gade og gård og for begge blokke. Den samlede projektpris for afstemning 1 bliver på omkring 32 mio. kr. Se byggebudgettet under Dokumenter nederst for detaljer.

Én altan koster som udgangspunkt ca. kr. 86.000,-

Afstemning 2a

Alle altaner mod gården udskiftes til nye gældende for begge blokke. Den samlede projektpris for afstemning 2a bliver på omkring 15 mio. kr. Se byggebudgettet under Dokumenter nederst for detaljer..

Én altan koster som udgangspunkt ca. kr. 87.000,-

Afstemning 2b

Alle altaner mod gården på Blok 2 (Frankrigshusene 1 - 9 og Frankrigsgade 19 - 27) udskiftes. Den samlede projektpris for afstemning 2 b bliver på omkring 7,5 mio. kr. Se byggebudgettet under Dokumenter nederst for detaljer.

Én altan koster som udgangspunkt ca. kr. 111.000,-

Afstemning 2C

Alle altaner mod gaden på Blok 1 (Frankrigshusene 2 - 22 og Frankrigsgade 29 - 31) udskiftes.Den samlede projektpris for scenarie 3 bliver på omkring 13 mio. Se byggebudgettet under Dokumenter nederst for detaljer.

Én altan koster som udgangspunkt ca. kr. 103.000,-

Udgang fra stuelejligheder, Blok 2

Efter henvendelse fra et par beboere i stueetage, har vi undersøgt muligheden for at etablere egen udgang til gården fra stueetagen. Det er vigtigt at præcisere, at det er ganske frivilligt, om en ejer ønsker at benytte sig af det tilbud.

En fransk altan med udgang til gård koster som udgangspunkt op til kr. 80.000,-

Prisen er betinget af, at afstemning 1 vedtages. Såfremt at det kun ender med at blive et delprojekt (et andet vedtaget projekt end Afstemning 1), vil prisen prisen blive genforhandlet med Windoor.

Umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling vil ejerne af lejlighederne i stuen i Blok 2 (FH 1 - 9 og FG 19 - 27) blive kontaktet for at høre, om de vil have etableret udgang til gården og oplyst om den eventuelle ændrede pris.

På nuværende tidspunkt ligger der byggetilladelse på følgende lejligheder:

FH 5 st. tv., FG 25 st. tv., FG 23 st. tv. og st. th. og FG 19 st. th.

FÆLLESLÅN

Foreningen hjemtager et fælleslån, såfremt at projektet bliver vedtaget. I dokumentet “udgiftsfordeling”, kan hver ejer se, hvad projektet vil koste. Ejer kan vælge at betale projektet kontant eller deltage i fælleslånet, den månedlige ydelse vil i det tilfælde også være at finde i dokumentet. Fælleslånet vil blive hjemtaget af foreningen, når omfanget er kendt. Der vil være tale om et lån med en løbetid på 20 år.

Se Udgiftsfordeling under Dokumenter nederst for detaljer.


DESIGN/UDSEENDE

Da de nye altaner vil variere i størrelse og form, alt efter hvilken lejlighed det drejer sig om, følger her en gennemgang af de forskellige løsninger. Det drejer sig altså ikke om noget, der kan vælges imellem, da løsningen for den enkelte lejlighed er givet af den nuværende løsning. Det betyder også, at såfremt der ikke er altan i din nuværende lejlighed, vil der heller ikke komme det i fremtiden. Bor du i en lejlighed i de 2 hjørner, vil der næsten udelukkende ske en, 1 - 1 udskiftning.

BEMÆRK at de nedenstående mål vil kunne variere en smule.

FÆLLES FOR ALLE LØSNINGER

  • Værn er lukket og med sinusplade (grøn).

  • Rund 50 mm håndliste i pulverlakeret aluminium.

  • Altangulv i vedligeholdelseslet komposittræ

  • Underbeklædning i mat hvid 6 mm Cembrit plade.

  • Afvanding fra forkant

I forhold til det tidligere præsenterede projekt er det nu et lukket værn frem for et åbent. Nedenstående to billeder viser henholdsvis en illustration af færdig altan og et billede af typen af værnplade.

Illustration af altan mod gade med lukket værn

Illustration af altan mod gade med lukket værn

Værntype (vil naturligvis blive leveret i grøn)

Værntype (vil naturligvis blive leveret i grøn)

FRANKRIGSHUSENE  2 - 22, 1-9 OG FRANKRIGSGADE 19 - 31

På facaden, der vender mod gaden, vil der blive monteret følgende størrelse altan:

Altandybde på 1,0 meter og længde som den nuværende

På facaden mod gården vil der blive monteret følgende størrelse altan:

Altandybde på 1,10 meter og længde på 3 meter

Altanerne mod gården er godkendt, se Byggeansøgningen under Dokumenter nederst på siden for nærmere detaljer.

Forventet facade mod gade er illustreret i pdf’en Facadetegninger gade nederst på siden under Dokumenter.

Bemærk at altanerne i de 2 hjørner ikke bliver større end de nuværende.

STUEN FRANKRIGSHUSENE  1 - 9 OG FRANKRIGSGADE 19 - 25

Såfremt det er muligt, vil der være mulighed for, at lejlighederne i stueplan kan få etableret direkte udgang til gården. Der etableres ny terrassedør med udgang til lille repos med galvaniseret ståltrappe til terræn. Løsningen vil kun blive accepteret af foreningen i det tilfælde, at der ikke er en trappenedgang til kælder, der er i vejen.

havetrappe-stuelejligheder.jpg

STUELEJLIGHEDER I FRANKRIGSHUSENE 2 - 22

Vi har valgt at altaner i stuen bliver samme dybde som eksisterende altan, for ikke at inddrage for meget af haven. Længde og placering af trappe bliver bevaret som eksisterende.

  • Altandybde og længde som eksisterende

SÆRLIGT FOR ALLE LEJLIGHEDER PÅ 4. SAL OG ALLE GADEALTANER

På grund af konstruktionen af bygningen er er det nødvendigt at fastgøre altanerne på 4. sal og alle gadealtaner under stuegulvet. Det betyder, at nuværende (originale) gulv vil blive demonteret ved, at der skæres langs væggen, ca 5 cm. fra fodpanel og cirka en meter ind i rummet. Gulvet bliver dermed fjernet i fuld bredde. Ved reetablering af gulvet er standardløsningen at anvende det gamle gulv. Det må forventes at det første gulvbræt vil blive udskiftet med nyt.

Såfremt at der er udlagt andet gulv over det originale gulv, vil den enkelte ejer blive pålagt ekstra udgift til fjernelse af dette, medmindre ejer selv fjerner gulvet.

Det er ejers ansvar, at håndværkerne har adgang til lejligheden, og at gulvet er frit tilgængeligt. Dette vil blive varslet i god tid.

Mod merbetaling, vil der blive anvendt nye gulvbrædder på det berørte område. Helt nyt gulv i hele værelset kan også tilvælges mod merbetaling.

Oprindeligt er der etableret hylder i forbindelse med vindueskarmen. Da gulvet skal tages op, vil de i et eller andet omfang skulle fjernes, da de står på gulvet. En løsning er, at de ikke genetableres, en anden at den nederste del skæres af, så man har 2 “svævende” hylder. Løsningerne vil blive gransket nærmere, når/hvis projektet kommer videre.

SÆRLIGT FOR FH 1 - 9,  4. SAL

Grundet bygningskonstruktion og placering af de kommende bærejern bliver det nødvendigt med demontering af en del af køkken alt efter indretning. På nuværende tidspunkt har vi ikke kendskab til omfanget, det vil først blive undersøgt nærmere, såfremt der skal skiftes gadealtaner.

Omkostninger til demontering og retablering af køkken afholdes af projektet.

SÆRLIGT FOR STUEN FH 2-22

Da altanerne bliver monteret med lift, skal det være muligt at placere denne op af muren. Liften skal derfor placeres i haverne.

Liften løftes ind over hækken, og der bliver udlagt stålplader, som liften står på. Hækken i skellet mellem 2 lejligheder bliver fjernet, da liften skal stå i midten. Foreningen afholder udgiften til rydning af hæk og genplantning af denne, når projektet er slut.

Anden form for beplantning, terrasser eller andre genstande i haven er ejeren selv ansvarlig for at flytte/de-montere og efterfølgende genplante/montere. Foreningen afholder ikke omkostningen til dette arbejde.

Inden opstart vil der blive lavet en gennemgang af haverne, så der ikke er tvivl om, hvad der skal ryddes.TIDSPLAN

På nuværende tidspunkt ser den overordnede tidsplan ud som følger:

Kontraktforhandlinger og underskrift: Afsluttet

Tillægskontrakt og underskrift: Juli 2019

Produktion af altaner, gård: August - November 2019

Nedrivning og montering af altaner, gård, Blok 1: December 2019 - April 2020

Nedrivning og montering af altaner, gård, Blok 2: Maj 2020 - September 2020

Projektering af gadealtaner: Start august 2019

Forventet nedrivning og monteringstid for gadealtaner, blok 1: 41 uger

Forventet nedrivning og monteringstid for gadealtaner, blok 2: 24 uger


NOTER OG SVAR FRA INFOMØDET i 2016, DER STADIG ER AKTUELLE

FORARBEJDE

Bestyrelsen har valgt at vente med at afholde omkostninger til behandling og godkendelse hos kommunen (anslået til 200.000,-), før foreningens medlemmer har stemt omkring udskiftning af altaner eller ej. Det betyder, at kommunen kan kræve justeringer og ændringer til den endelige løsning.

Det foreslås at skifte alle altaner af æstetiske og praktiske hensyn, og ikke kun altaner fx på solsiden.

Bestyrelsen har ikke teknisk set afholdt en decideret udbudsrunde, men ud fra egen beskrivelse indhentet tilbud fra fire leverandører med fast pris.

ALTANLØSNINGER

De nye altaners dybde er ca. 110 cm, udvendigt mål max 116 cm vedr. altaner mod gården.

Den foreslåede altandybde er valgt bl.a. af hensyn til de fremtidige skyggevirkninger.

Altaner i haverne til stuelejlighederne får samme dybde som de nuværende og samme bredde som de øvrige i samme opgang/ranke.

Delealtaner i hjørnerne vil som udgangspunkt blive erstattet af ny altaner i samme størrelse, som de oprindelige.

Afvanding sker over forkant.

Altanbundens underside udføres i hvidt mat materiale, der monteres i flere dele under hver enkelt altan.

Rækværkshøjden på de ny altaner vil blive 1 m og følger gældende bygningsreglement.

BYGGETILLADELSE OG GODKENDELSE

Kommunens sagsbehandling er ofte på fire-seks måneder undertiden op til et år

Projektet er tilbudt som hovedentreprise efter reglerne i AB92 (Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) fra 10. december 1992

Den kommunale bevaringsværdi for ejendommen er 4 og kan være afgørende for detaljer i den kommunale godkendelse af projektet

Efter AB92 stiller entreprenøren en garanti på 15 % af entreprisesummen til sikkerhed for arbejdets udførelse

Skader, som måtte blive forvoldt af entreprenøren under dennes arbejde, dækkes principielt af entreprenøren

NEDRIVNING AF GAMLE ALTANER

Det nuværende betondæk fjernes og erstattes af en galvaniseret stålbund.

Når eksisterende altaner skæres ned, vil det synlige beton i facaden blive erstattet af murværk svarende til det omkringliggende, da det giver en pænere løsning end beton.

Prisen for at få genetableret med nyt gulv i det berørte område (cirka 1 meter fra ydervæggen) er ca. 5.800 kr. Der er ikke indhentet pris på totaludskiftning af gulv, bestyrelsen anbefaler, at de berørte beboer eventuelt indhenter en pris i fællesskab. Bemærk at standardløsningen er, at det gamle udlægges igen, såfremt andet vælges, er det for ejers egen regning.

Mens de gamle altaner skæres ned, vil montagetårnet, der benyttes til arbejdet, stå i hver have i ca. tre uger. Når de nye altaner monteres, sker det med lift og kræver ikke materiel i haverne. Montageplatformen vejer ca. 4 tons, og der udlægges stålplader i haverne som platformen står på.

OPSÆTNING AF NYE ALTANER

Først fjernes alle eksisterende altaner, hvorefter de nye altaner monteres i en fart af 20-25 altaner dagligt. Det, der tager længst tid, vil således være nedskæring af eksisterende altaner og forberedelse i facaden til montering af nye.

Der skal forventes en længere periode, hvor der ikke er adgang til altan på i hvert fald den ene side.

I fire af foreningens lejligheder skal der, som en del af projektet, ændres ved køkkenindretningen i forbindelse med altanudskiftningen. De berørte lejligheder vil blive underrettet separat.


ØKONOMI, BETALING OG FORSIKRING

Projektet foreslås finansieret først med en byggekredit og efter aflevering og udarbejdelse af byggeregnskab med enten kontant indbetaling eller ved den enkelte ejers deltagelse i et fælleslån. Både byggekredit og fælleslån er med variabel rente og med en løbetid for fælleslånet på 20 år.

Deltagerne i fælleslånet hæfter pro-rata for lånet i forhold til antal altaner eller udgange.

Det er aftalt at sende foreningens samlede bankengagement i udbud efter en vedtagelse af altanprojektet. Der er fin interesse fra flere banker for at tilbyde foreningen favorable vilkår.

Hæftelse på fælleslånet

Der hæftes pro rata i forhold til antallet af deltagere i fælleslånet. Dvs. hvis der deltager 200 altaner i fælleslånet, og man selv har 2 altaner, så hæfter man med 2/200 dele af fælleslånet.

Betaling for altaner, hvis man ikke deltager i fælleslånet

Ca. en måned efter, at det endelige byggeregnskab er færdigt. Administrator sender opkrævning ud til alle ejere. De ejere, der ikke indbetaler efter en måned, vil automatisk komme med i fælleslånet.

Betaling af Windoor

Her følges reglerne i AB92, dvs. der sker månedlige betalinger efter en fastsat betalingsplan, som styres af eksternt tilsyn samt administrator.

Skal foreningen stille garanti overfor Windoor?

Ja, ejerforeningen skal enten stille en bankgaranti eller en kautionsforsikring.

Stiller Windoor garantier overfor foreningen?

Ja, jf. bestemmelserne i AB92.


DOKUMENTER

PRÆSENTATION INFOMØDE 17. JUNI 2019 (pdf)

REFERAT INFOMØDE 17. JUNI 2019 (pdf)

INFOFOLDER (pdf)

BYGGEANSØGNING (pdf)

FACADETEGNINGER GADE (pdf)

BYGGEBUDGET 1 (pdf)

BYGGEBUDGET 2a (pdf)

BYGGEBUDGET 2b (pdf)

BYGGEBUDGET 2c (pdf)

UDGIFTSFORDELING 1 (pdf)

UDGIFTSFORDELING 2a (pdf)

UDGIFTSFORDELING 2b (pdf)

UDGIFTSFORDELING 2c (pdf)