NYT FRA BESTYRELSEN - OKTOBER 2019

NY VARMESTYRING I BLOK 2

I foråret oplevede vi udfordringer med varmestyringen i Blok 2 og generelt får vi henvendelser om udfordringer med varmen, særligt i ydersæsonen. Vi har derfor besluttet at skifte varmestyringen. Dette er en stor udskrivning og et arbejde der er teknisk kompliceret. Vi vil derfor sige mange tak til Kasper fra FG21, der har budt ind med sin ekspertise og har styret processen. Det har været en stor hjælp!

Vi ser i denne varmesæson, om den nye styring er så god, at der skal skiftes i Blok 1.

HAR DU EN GOD IDÈ?

Har du en idé til et tiltag, der kan gøre vores forening til et bedre sted at bo? 

Der er afsat 10.000,- hvert kvartal, som dog naturligvis kun bruges, hvis et forslag er til gavn for foreningen som helhed: frankrigshuse.dk/kvartalsprojekt

UDSKIFTNING AF RADIATOR

Vi får af og til spørgsmål om udskiftning af radiatorer. Vi har derfor udarbejdet en guide til hvordan du kan gribe sådan et projekt an: frankrigshuse.dk/varme

BILLIGERE SYSTEMNØGLER

Vi har fundet en ny leverandør af systemnøgler til opgangene. Leveringstiderne har ikke været acceptable, så vi er nu glade for at kunne sige, at vi har fundet og afprøvet en ny leverandør, der tilmed både er hurtigere og billigere.

Prisen på en nøgle er derfor reduceret med 100,- så den nu koster 225,- Dertil er leveringstiden fra bestilling reduceret med 3 uger

Nye nøgler bestilles som altid på: frankrigshuse.dk/noegler

TREMMERUM

Vi minder om fristen til at markere dit tremmerum i kælderen er 4. oktober.  Vi gør opmærksom på at det ikke er alle der har et tremmerum. Såfremt det er markeret med en gammel seddel, på sæt venligst en ny, så vi kan se rummet stadig er i brug.

VIS HENSYN VED GLASCONTAINEREN OG PÅ VÆRKSTEDET

Glas larmer, når det smides i glascontaineren, vær derfor opmærksom på hvornår, du skiller dig af med glas. Alternativt tag glasset med til containeren ved Fakta. 

Vi minder også om at fællesværkstedet må anvendes i tidsrummet 08.30 til 19.30.


Lukket for vandet 23. september 9-12

Mandag den 23. september vil der være lukket for koldt og varmt vand i Blok 2 (FG 19-27 og FH 1-9) fra kl. 09.00 til 12.00.

Lukningen skyldes, at der skal etableres (endnu) en afspærringsventil på et af hovedvandrørene for at vi kan få udført det planlagte arbejde med udskiftning af de sidste stigstrenge i år.

Som altid anbefaler vi en langsom åbning for vandhaner og armaturer efter vandet har været lukket.

Lukket for vandet 16. september 9-12

Mandag den 16. september vil der være lukket for koldt og varmt vand i Blok 2 (FG 19-27 og FH 1-9) fra kl. 09.00 til 12.00.

Lukningen skyldes, at der skal etableres en afspærringsventil på et af hovedvandrørene for at vi kan komme videre med det planlagte arbejde med udskiftning af stigstrenge i FH5.

Som altid anbefaler vi en langsom åbning for vandhaner og armaturer efter vandet har været lukket.

Refleksioner efter ekstraordinær generalforsamling om altanprojektet

På baggrund af den seneste ekstraordinære generalforsamling om altanprojektet den 30. juni 2019 og forløbet op til denne, vil vi gerne give bestyrelsens respons på nogle af de mange informationer og beskyldninger, der har været i spil i form af forskellige breve delt rundt i opgangene af ejere i foreningen.

Hvorfor en “ekstra” ekstra ekstraordinær generalforsamling?

På de to ekstraordinære generalforsamlinger, afholdt den 25. juni 2019, blev en fuld udskiftning af altaner nedstemt og udskiftning af gårdaltaner i begge gårde vedtaget.

Praksis med at afholde to ekstraordinære generalforsamlinger på samme dag, blev anfægtet som værende i strid med vedtægterne af en ejer, som nævnte, at han ville gå i retten, hvilket han efterfølgende bekræftede på mail til bestyrelsen.

Det oprindelige altanprojekt blev vedtaget på to ekstraordinære generalforsamlinger afholdt på samme dag i 2016. I samråd med foreningens administrator, vurderede bestyrelsen, at denne praksis ville være pragmatisk at benytte igen i 2019. Yderligere bakket op af, at der i altanprojektets forløb har været et omfattende informationsmateriale tilgængeligt på frankrigshuse.dk, og at vi afholdte et særskilt informationsmøde inden de ekstraordinære generalforsamlinger.

På baggrund af udviklingen med et muligt sagsanlæg valgte vi i bestyrelsen en pragmatisk løsning i form af at indkalde til en ny opfølgende ekstraordinær generalforsamling. Vi ønskede på den måde at imødekomme den pågældende ejer samt spare foreningen for unødvendige omkostninger i form af advokathonorar.

Det omdelte brev fra en ejer

Umiddelbart inden den nye ekstraordinære generalforsamling den 30. juli modtog alle beboere i foreningen en skrivelse fra en ejer. I dette brev bliver der henvist til, at bestyrelsen har afvist at udsende ændringsforslag til projektet. 

Da bestyrelsen modtog ændringsforslagene, efter de to først afholdte generalforsamlinger d. 25 juni, rådførte vi os med administrator. På baggrund af ændringsforslagenes indhold vurderede administrator at ændringsforslagene var af sådan en karakter, at de skulle være fremsendt tidligere i processen, da den nye ekstraordinære generalforsamling blot skulle be- eller afkræfte resultatet af den første ekstraordinære generalforsamling. 

Ændringsforslagene blev derfor også afvist på den nye ekstraordinære generalforsamling den 30. juli 2019. 

Tonen i brevet og omtale af bestyrelsens arbejde

Brevet indeholdt desuden en sammenligning af bestyrelsens formand med Putins Rusland, Danmarks Statsminister, Folketingets formand samt en censurglad medieredaktør. Det er her måske relevant at oplyse, at bestyrelsen ikke er styret af en enkelt person, men er en demokratisk enhed bestående af 5 personer, hvor vi stemmer om alle forhold.

Det betyder også, at kritik rettet mod formanden reelt er rettet mod bestyrelsen som helhed. Og hvis man stiller et mistillidsvotum til enkeltpersoner i bestyrelsen, stiller man det altså til alle fem generalforsamlingsvalgte medlemmer.

I foreningens Facebookgruppe opfordrer vi til en saglig og respektfuld tone, uanset hvor utilfreds man er med en nabo, et projekt eller bestyrelsens arbejde. Den opfordring gælder selvfølgelig også på generalforsamlinger, når man mødes i gården, eller hvis man griber til andre platforme for at diskutere sager og beslutninger i foreningen.

Vi må derfor melde klart ud, at vi i bestyrelsen tager kraftig afstand fra at enkeltpersoner udstilles eller udpeges - særligt med nedsættende titler, der gør det svært at opretholde en seriøs og saglig dialog.

Den ekstraordinære generalforsamling 30. juli 2019

Resultatet af den ekstraordinære generalforsamling blev, at forslaget om at udskifte gårdaltaner i begge gårde - vedtaget på den første ekstraordinære generalforsamling 25. juni - blev nedstemt. 

I forhold til afstemningen 25. juni 2019, var der yderligere 30 ejere, der stemte 30. juli. Afstemningen krævede, at ⅔ af stemmerne var for, for at afstemningen fra 25. juli ville kunne bekræftes. Det var ikke tilfældet, da der var 96 stemmer for og 56 stemmer imod.

Håndtering af fuldmagter

På generalforsamlingen 30. juli blev det anfægtet, at fuldmagter ikke kan gives til bestyrelsen som enhed men kun til en konkret juridisk person. 

Muligheden for at give en fuldmagt til bestyrelsen har været praksis i mere end 10 år i foreningen, men vi anerkender, at læses vedtægterne strikst står der, at det skal være en juridisk person en fuldmagt udstedes til. 

Vi undrer os dog over, at denne praksis ikke har været påtalt ved tidligere generalforsamlinger, hvis den menes at være uhensigtsmæssig. I bestyrelsen lytter vi altid til input og idéer, og arbejder for foreningens bedste interesse. 

At vente med at anfægte en formalitet som denne, indtil det kan bruges som argument for at underminere arbejdet i foreningen, styrker på ingen måde foreningsfælleskabet, men giver anledning til at tænke, at der måske har været en dagsorden fra ejerens side i at bringe dette frem i denne forbindelse.

Det er dog vigtigt at understrege, at de 7 stemmer, der blev underkendt grundet denne indsigelse, ikke ville have ændret på resultatet af afstemningen.

Vi vil selvfølgelig vejlede bedre i at udfylde fuldmagter fremadrettet.

Bestyrelsen arbejder altid i flertallets og foreningens interesse

Som en afsluttende kommentar finder vi det i bestyrelsen trættende at blive beskyldt for at ville presse en bestemt beslutning om altanprojektet igennem. Vi har i snart 10 år arbejdet på projektet, som vi ved flere lejligheder har bragt til afstemning i foreningen for at sikre, at arbejdet har været i flertallets interesse.

Bestyrelsen har lagt mange frivillige timer i altanprojektet, hvilket er kræfter, der kunne være gået til andre projekter. Og vi er da ærgerlige over, at dette arbejde nu ikke bliver til noget konkret, da der også har været brugt en del penge på forarbejdet.

En demokratisk baseret forening er jo dog altid baseret på flertallets interesse, og det afspejles i bestyrelsens prioriteter.

Den videre proces

Vi vil på næste bestyrelsesmøde drøfte, hvad der nu skal ske med altanerne. Når vi ikke skal udskifte til nye, skal der laves en vurdering i forhold til renovering. Vi forestiller os, at næste skridt vil være at få undersøgt tilstanden på de eksisterende altaner, så vi har et overblik over renoveringsbehovet. 

Bestyrelsen har tidligere meldt ud, at vi ikke ønsker at starte et nyt altanprojekt. Hvis en ejer eller gruppe ejere har lyst til at samle projektet op og udforme et nyt forslag, hører vi naturligvis gerne om det i bestyrelsen. En opfordring, der i det hele taget altid gælder for projekter i foreningen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

NYT FRA BESTYRELSEN - SEPTEMBER 2019

HJÆLP TIL AFFALDSSORTERING

Vi er glade for, at så mange i foreningen følger Københavns Kommunes regler og sorterer affald. Bliv endelig ved og del gerne gode tricks til nem sortering.

Desværre oplever vi også, at en del affald ender i forkerte containere, så vi anbefaler at kigge på de opsatte vejledninger ved alle containere.

Særligt papcontainerne ser ud til at have brug for lidt ekstra vejledning: Pizzabakker, drikkekartoner (f.eks.fra mælk og juice) hører ikke til i pap, men skal i stedet afleveres som restaffald.

Husk også at folde pappet sammen, så der er plads til det hele. Det kan gøres nemt ved at hoppe på papkassen til den er helt flad. 

Er en container fyldt, så invester de ekstra meters gang til den næste container, så vi slipper for overfyldte containere, hvor låget står på klem og giver frit spil for rotter, måger, duer og andre skadedyr.

CYKLER VED INDGANGE OG KÆLDERSKAKTER

Vi ser mange cykler ved indgangene til i blok 1 (FH2-22). Indgangene med hække er ikke til cykelparkering og cykler sat her, er i vejen for brandredning. Cyklerne bliver fremover fjernet fra indgangene.

Parkerer du i gården, minder vi om, at gitterværnene ved kældertrapperne ikke er til at låse cykler fast. Vi forbeholder os retten til at klippe låsen uden varsel, så parker venligst i stativer eller cykelkælder.

BRUG KROG OG IKKE KILE I DØREN

Bed venligst håndværkere og flyttefolk om at bruge den monterede krog (under postkasserne) til at holde opgangsdøren åben, i stedet for at klemme/sparke en kile ind under døren. Når en kile skubbes hårdt ind under døren, giver det pres på dørens hængsler, hvilket over tid giver en skæv dør, der lukker dårligt og derfor koster foreningen (og dermed ejerne) mere at vedligeholde. Ser du en nabo bruge kile, så giv dem et tip om at bruge krogen i stedet.

MARKER TREMMERUM I KÆLDER SENEST 4. OKTOBER

Har du et tremmerum i kælderen (hvilket ikke alle har), så marker det med lejlighedsnummer senest 4. oktober. Umarkerede rum bliver tømt og udloddet efter lodtrækning i oktober/november. Gælder ikke loftsrum, da de allerede er markeret.